Enhällig stämma och reviderade stadgar

Måndag 2017-05-08 höll TKF sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård.

Nitton medlemmar hade bänkat sig på plats denna mycket kylslagna vårkväll där man ibland såg någon snöflinga singla ner.

Styrelsens ordförande Åke Jansson inledde med en muntlig redovisning av året som gått och vad styrelsen har att arbeta med under innevarande år. Det mindre trevliga är att kostnadsökningar tvingar fram en höjning på 20 kr per månad från 1 juli i år. Vilket innebär att priset för internettjänsten 200–200 Mbit.s inkluderat IP-telefoni kommer att kosta 260 kr/månad. Internet 1000 -1000 går att beställa via Net at Once och kostar 199 kr extra per månad. Åke informerade vidare att SAPPA även har kanalpaket med playtjänster.

Styrelsen kommer efter sommaren att förhandla med Net at Once om kommande avtalsperiod. För att undvika ett par dagars avbrott vid bytet av KO är det fördelaktigt om vi kan komma fram till ett bra avtal med Net at Once och undvika driftsstopp i nätet. Styrelsen har fått indikation på att en avtalsförlängning innebär att det kollektiva TV-paketet inkluderar kanalpaketet ”SAPPA Alltid” utan nuvarande kostnad 49 kr. Samverkan med övriga fiberföreningar i Sjuhärad gör att vi lätt kan se om det finns alternativa leverantörer som är bättre alternativ.

Senaste året har intresset ökat från de fåtal fastighetsägare som fortfarande saknar fiberanslutning. Sex nya anslutningar tillkom under år 2016 och fler är på gång detta år.

I Tärby och Komlösa telestationsområden släckte Telia ner det gamla kopparnätet den 1 maj (2017) efter att ha varit i drift sedan 1930-talet. I detta område återstår idag endast några enstaka hushåll som saknar fiberanslutning.

Den formella delen av stämman leddes av Magnus Liedberg som valdes till stämmans ordförande. Resultatet för år 2016 redovisade en mindre vinst (ca 41000 kr) efter två års förlustresultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Enhälligt beslutade stämman enligt styrelsens förslag att revidera nuvarande stadgar där den största förändringen gäller möjligheten att enklare ändra stadgarna. Stämmans beslut innebär att det endast krävs ett stämmobeslut där två tredjedelar av de röstande medlemmar tillstyrker ändring.

I de nya stadgarna står det nu tydligare att medlem som inte önskar kallelse med e-post när som helst kan kräva få kallelsen skriftligt i sin postlåda.

För att minimera kostnader är det en stor fördel om flertalet medlemmar väljer kallelse via e-post.

Styrelsen fick en mindre förändring där nyval av Staffan Göransson ersatte Roland Karlsson ”Rolle” som funnits med i ordinarie styrelse från start.

Snarast stämmoprotokollet är justerat finner ni det under fliken ”protokoll och stadgar”.

Åke Jansson (omvald ordförande) telefon 0705 424865 eller 033-265500

Rångedala info tisdag 28/2

Boende vid Trafikverkets väg vid Gretlandavägen (Rångedalaskolan) och Varnumsvägen har fått en inbjudan till Rångedala Sporthall i sina postlådor (hoppas att jag inte missat någon….). Vi informerar er som idag saknar fiberanslutning vid dessa två vägar för att få en mer rationell hantering av nya anslutningar.
Samordning kring schakttillstånd och utsättning av elnät underlättas på så sätt, samtidigt som kostnader blir lägre. Minst fyra fastighetsägare har redan varit intresserade att få fiber till sina villor i detta område.
Mikael och Åke finns på plats i Sporthallens kafé kl 18.00 där vi berättar mer om fibertjänster (internet, telefoni, TV) och anslutningskostnader.

Hjärtligt välkomna!

Åke Jansson

1 Juli pris upp 20 kr/månad

TKF styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat höja avgiften för internettjänster med 20 kr per månad från 1 juli beroende av att kostnad för SLA-avtal inte är kostnadsfritt längre. I fakturan för nättjänster finns inbakat nätavgift för driften av nät (avskrivning, fakturering, bokföring, serviceavtal = SLA, försäkring, el, administration). Denna kostnad/nätavgift har tidigare varit 50 kr/månad och blir efter höjningen 70 kr per månad.

Prishöjningen är nödvändig för att få ekonomin att gå med plusresultat och plusresultat är ett krav från Skattemyndigheten. Utan en mindre vinst riskerar TKF återbetalning av lyft moms (ca 1,5 mkr) under vår byggtid.

Prishöjningen innebär att fakturan för kvartal tre höjs från 720 kr till 780 kronor (lika med höjning av 20 kr/månad). Kostnaden 780 kr avser internet 200 – 200 Mbits + telefoni. TV-kostnad är oförändrad.

Åke Jansson

Eltel är TKF-säkerhet

Styrelsen har efter upphandling beslutat att Eltel med platskontor i Borås även fortsättningsvis ombesörjer säkerheten i fibernätet. Sker ett stort avbrott i fibernätet garanterar avtalet att felavhjälpning påbörjas inom fyra timmar. Styrelsen är ansvarig för att fibernätet håller hög driftsäkerhet, därför är det tryggt att ha tillgång till ett larmnummer som går att nå dygnets alla timmar året om. TKF har under de dryga tre år nätet nu varit i drift (via garantierna från Eltel som också byggt nätet) enbart goda erfarenheter av servicen från Eltel i Borås. Det nya serviceavtalet är ett-årigt och löper vidare om inget av parterna säger upp det tre månader före avtalsårets utgång.

Åke Jansson