TKF kapitalplacering

Styrelsen beslutade (7/10) att omplacera 1 mnkr av TKF sparkapital till räntefonder med låg risk. Beslutet föregicks av rådgivningsbesök på Sparbanken Sjuhärads huvudkontor i Borås, närvarande vid besöket var föreningens revisor Kjell Andreasson. Styrelsens avsikt är i huvudsak att inflationssäkra fiberföreningens kapital. TKF fonderade kapital är en följd av lagstiftningens avskrivnings och vinstkrav.

Åke Jansson

Årsstämma i sommarvärme

TKF höll sin ordinarie stämma i sommarvarmt väder vilket kan vara orsaken till att det endast infann sig 19 medlemmar av föreningens totalt 214 medlemmar.

Stämman inleddes med information från vår KO (kommunikationsoperatör). Oscar Söderberg från Net at Once informerade om vilka förändringar som sker när nu TKF Fiberförening tecknat nytt femårigt avtal med företaget. Den nya perioden startar 1/1 2019 men föreningen fick redan från 1 januari 2018 ta del av ett bättre TV-utbud där även byte till nyaste modellen av router (mediaomvandlare) kan göras till reducerat pris och om routern är trasig få göra ett byte till ny (senaste modellen) utan kostnad. SAPPA kommer också att uppgradera programvaran i TV-boxarna men redan idag är det möjligt att spola fram och åter i inspelade TV-program. Vid tillval av kanalpaket går det att välja paket med Play-funktion (dessa kanalpaket beställs direkt från SAPPA). Information om ny teknik kommer vi som tidigare att beskriva på denna hemsida i samband med att förändringar blir aktuell. Ytterligare ett informationsmöte kommer att hållas till hösten då samtliga tjänsteavtal med våra medlemmar måste förnyas på grund av att befintliga avtal löper ut vid årsskiftet. För de som då önskar hastigheten 1000/1000 Mbit per sekund återkommer möjligheten att göra detta för en extra kostnad på 99 kr/månad när nytt avtal tecknas. I samband med att nytt kollektivt 5-årigt avtal tecknas sker en mindre prissänkning på dessa tjänster. Det öppnas också en möjlighet att välja tjänster från ”öppen plattform” för de som så önskar. Efter avslutad information fick Oscar ta emot en spontan och uppskattande applåd från de församlade.

På årets stämma som leddes av Lotta Liedberg fick medlemmarna ta del av det gångna årets räkenskaper som visar att TKF har en sund och god ekonomi. Vinsten för år 2017 var något lägre än föregående år vars huvudsakliga orsak beror av att TKF nu har en kostnad för tecknat SLA-avtal med Eltel, denna tjänst var under de tre första verksamhetsåren kostnadsfri. Föreningens SLA-avtal innebär att vi vid allvarligt fel i nätet kan erhålla påbörjad felavhjälpning inom fyra timmar dygnet runt årets alla dagar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Det blev även omval på samtliga poster helt i enlighet med valberedningens förslag.

Protokoll Stämma TKF 2018-05-07

Förvaltningsberättelse TKF för år 2017

Åke Jansson

 

Nytt avtal med Net at Once

Nuvarande femårigt avtal med NAO (Net at Once) löper ut om ett år 2018-12-31. På samma sätt är det med tjänsteavtalen mellan medlem och TKF.

TKF:s styrelse har beslutat förnya avtalet med NAO med start 2019-01-01. Avtalet innehåller några nyheter, varav några redan gäller från kommande årsskifte, bl. a. förbättrat TV-paket till oförändrat pris. TKF Fiberförening har haft ett utmärkt samarbete med Net at Once i Växjö under de fyra år nätet varit i drift. Alternativen som styrelsen undersökt skulle också ge medlemmarna dyrare månadskostnad. Teknikbyte i samband med ev. byte av KO tar även viss tid i anspråk vilket undviks när vi slipper byta KO.

Nyheter från 2018-01-01

 • SAPPA Alltid (instegspaketet) kommer att ingå i det kollektiva TV-paketet redan från kommande årsskifte vilket gör det enklare att plussa på med nya kanaler / kanalpaket från SAPPA.
 • Nya kollektiva TV-paketet via TKF (inklusive SAPPA Alltid) till oförändrat pris. Nuvarande kvartalsfakturor är oförändrade även år 2018.
 • Det nya kollektiva kanalpaketet kommer att omfatta 22 st tv-kanaler varav 10 HD-kanaler (SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4, TV12, Kanal 9, Kanal 11 och Discovery).
 • TKF-medlemmar som idag har tillvalet ”SAPPA Alltid” kommer ej att faktureras med start 2018-01-01 – ingen uppsägning krävs.
 • TKF-medlemmar kan från 2018-01-01 uppgradera sin router till subventionerat pris 995 kr plus frakt. Går däremot nuvarande mediaomvandlare (router) sönder under nuvarande eller kommande avtalstid byts den ut kostnadsfritt, dock tillkommer fraktkostnader för ny och den returnerade routern som måste bekräftas vara trasig.

  Nyheter från 2019-01-01 gällande gruppavtal – prissänkning

 • Prissänkning – TKF-priset för Triple Play sänks från dagens 1065 kr till 956 kr och priset för Double Play – (utan TV) sänks från 780 kr till 758 kr per kvartal. I summorna ingår även TKF fiberförenings nätavgift 72,50 kr/månad; denna summa omfattar kostnader för bokföring/administration, avskrivning, försäkring, kostnad för el och SLA (serviceavtal för åtgärder vid fel i fibernätet).
 • Medlemmar som önskar ha möjlighet att välja internettjänster från ”öppet nät” kan göra det från 2019-01-01. För denna tjänst faktureras en engångskostnad om 595 kr plus kostnad för vald tjänst.
 • Bättre redundans via anslutning från Ljurhalla i Vårgårda kommun blev klar denna månad, vilket gör att driftsäkerheten ökar. Ett brott på nätet på grund av slarvig grävare ger inte så omfattande driftsavbrott när nätet kan ”matas” från fler punkter.
 • Fakturering sker som vanligt i förskott via e-post eller vanlig postgång en gång per kvartal.
 • Med fakturan för fjärde kvartalet ingår även den av TKF årsstämma beslutade medlemsavgiften.
 • Gruppavtalet innefattar ej företag, dessa kan teckna separat avtal med NAO.
 • Har ni funderingar eller frågor om avtalet, är ni välkomna att kontakta någon i TKF:s styrelse.

Åke Jansson

Enhällig stämma och reviderade stadgar

Måndag 2017-05-08 höll TKF sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård.

Nitton medlemmar hade bänkat sig på plats denna mycket kylslagna vårkväll där man ibland såg någon snöflinga singla ner.

Styrelsens ordförande Åke Jansson inledde med en muntlig redovisning av året som gått och vad styrelsen har att arbeta med under innevarande år. Det mindre trevliga är att kostnadsökningar tvingar fram en höjning på 20 kr per månad från 1 juli i år. Vilket innebär att priset för internettjänsten 200–200 Mbit.s inkluderat IP-telefoni kommer att kosta 260 kr/månad. Internet 1000 -1000 går att beställa via Net at Once och kostar 199 kr extra per månad. Åke informerade vidare att SAPPA även har kanalpaket med playtjänster.

Styrelsen kommer efter sommaren att förhandla med Net at Once om kommande avtalsperiod. För att undvika ett par dagars avbrott vid bytet av KO är det fördelaktigt om vi kan komma fram till ett bra avtal med Net at Once och undvika driftsstopp i nätet. Styrelsen har fått indikation på att en avtalsförlängning innebär att det kollektiva TV-paketet inkluderar kanalpaketet ”SAPPA Alltid” utan nuvarande kostnad 49 kr. Samverkan med övriga fiberföreningar i Sjuhärad gör att vi lätt kan se om det finns alternativa leverantörer som är bättre alternativ.

Senaste året har intresset ökat från de fåtal fastighetsägare som fortfarande saknar fiberanslutning. Sex nya anslutningar tillkom under år 2016 och fler är på gång detta år.

I Tärby och Komlösa telestationsområden släckte Telia ner det gamla kopparnätet den 1 maj (2017) efter att ha varit i drift sedan 1930-talet. I detta område återstår idag endast några enstaka hushåll som saknar fiberanslutning.

Den formella delen av stämman leddes av Magnus Liedberg som valdes till stämmans ordförande. Resultatet för år 2016 redovisade en mindre vinst (ca 41000 kr) efter två års förlustresultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Enhälligt beslutade stämman enligt styrelsens förslag att revidera nuvarande stadgar där den största förändringen gäller möjligheten att enklare ändra stadgarna. Stämmans beslut innebär att det endast krävs ett stämmobeslut där två tredjedelar av de röstande medlemmar tillstyrker ändring.

I de nya stadgarna står det nu tydligare att medlem som inte önskar kallelse med e-post när som helst kan kräva få kallelsen skriftligt i sin postlåda.

För att minimera kostnader är det en stor fördel om flertalet medlemmar väljer kallelse via e-post.

Styrelsen fick en mindre förändring där nyval av Staffan Göransson ersatte Roland Karlsson ”Rolle” som funnits med i ordinarie styrelse från start.

Snarast stämmoprotokollet är justerat finner ni det under fliken ”protokoll och stadgar”.

Åke Jansson (omvald ordförande) telefon 0705 424865 eller 033-265500