Internet (DNS-)problem

Ett antal av föreningens medlemmar har i kväll uppmärksammat att internet slutade fungera. NetAtOnce meddelande vid 18-tiden på sin hemsida http://netatonce.se/driftinfo att de påbörjat åtgärder med anledning av en s.k. överbelastningsattack.
Det tycks som att problemet är löst nu strax efter kl 20, men om det återkommer kan det vara bra att känna till litet om vad man kan göra:

NetAtOnce har på sidan enligt ovan lagt ut information om hur man kan gå tillväga för att komma runt problemet genom att ändra DNS-server till en som inte är ”under attack” (eller som de inte arbetar med för att få igång). De flesta har säkert sina datorer inställda på att automatiskt välja DNS-server, men genom att uttryckligen styra om till en viss (fungerande) DNS-server kan man alltså få igång internet även när den ordinarie DNS-servern är ur funktion.

Följande bild visar var man ändrar DNS-inställningen på en dator med Windows 10:
Klicka på bilden för att visa den i större format.

Den DNS-server som NetAtOnce föreslog att man skulle ändra till var: 217.10.96.5 men skulle man inte ha en sådan uppgift till hands kan man använda sig av Googles DNS-server vars IP-nummer är lätt att komma ihåg: 8.8.8.8.

Undertecknad kommer att återställa inställningen till att automatiskt erhålla adress till DNS-server nu när problemen verkar vara över.

Ytterligare information: Din dator använder sig av en DNS (Domain Name Server / domännamnsserver) på en viss IP-adress för att ta reda på vilka IP-adresser som en viss URL (en webbadress t.ex. www.google.se), som du försöker att nå, motsvarar. Om IP-adressen inte kan erhållas från DNS-servern går det inte att hitta fram till hemsidor på vanligt sätt.
Detta är också anledningen till att TV och telefon inte påverkats; dessa apparater behöver inte slå upp webbadresser på en extern DNS-server, utan ansluter direkt mot IP-adresser som de själva ”känner till” (enkelt förklarat).

Andreas Jansson

Årets stämma 8 maj

TKF Fiberförenings styrelse kallar medlemmarna till årsstämma i Tärby Hembygdsgård måndag 8 maj kl.19.00

Extra punkt på dagordningen är styrelsens förslag till justering av TKF stadgar på grund av ny lagstiftning (i enlighet med TKF revisors anvisningar). Tillägg och ändringar finns i lila-färgad text Stadgar TKF styrelsens förslag till stämman 2017 (om länken inte fungerar, högerklicka på den och välj att ”öppna i ny flik”).

§ 15 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Styrelsens förslag till justering av TKF stadgar i enlighet med ny lagstiftning.
11. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen (styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 200 kr).
12. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen (styrelsen föreslår oförändrad insatsavgift 14.500 kr).
13. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman.
17. Avslutning

Efter årsmötet är avslutat finns det möjlighet att ställa frågor som inte är stadgebundna.

Information:
TKF Fiberförening har fått höjd driftskostnad och tvingas därför höja kostnaden med 20 kr/månad (från 240 kr till 260 kr).
Prishöjning sker från 2017-07-01.

Styrelsen har sitt konstituerande möte omedelbart efter årsstämma.