God Jul och Gott Nytt År!

Tankar inför Jul och Nyår
Året 2019 går mot sitt slut, snabb summering av året är på sin plats.
TKF fibernät har nu varit i drift under sex år, vi kan konstatera att fiberföreningens målsättning att erhålla snabb och tillförlitlig kommunikation med råge har uppfyllts. Höghastighetståg och flyg kan ”slänga sig i väggen”, vilken kommunikation slår 0,4 millisekunder (svarstid) som är tiden vår signal tar för att färdas till Göteborg och åter? Glädjande är att TKF under detta år haft möjlighet att ansluta åtta nya fastigheter. Under våren 2020 planerar Vattenfall gräva ner luftburen el till tre fastigheter invid Varnumsvägen, detta möjligjör samförläggning av optoslang för fiber till dessa hus till rimlig kostnad. Boende i dessa fastigheter har efterfrågat fiber i ca tre år, samtidigt har vi sett att stolparna i elnätet varit skröpliga. För min del var det en glädjens dag när jag kunde meddela att fiberanslutning blir verklighet utan skyhög anslutningsavgift. Värt att notera är att driftsäkerheten stärkts under året, vår KO (kommunikationsoperatör) Net at Once har försett noderna med ny UPS (batteribackup) som klarar elavbrott upp till 20 timmar. För hushåll som drabbas av elavbrott kan det vara bra att inhandla egen batteribackup, dessa kostar beroende på storlek från någon tusenlapp i inköp. Styrelsens beslut i oktober månad att överföra en miljon kr från bankkonto till räntefonder med låg risk har till nu genererat drygt 6000 kr i avkastning, till skillnad mot tidigare nära 0% i bankränta. Unikt för TKF fiber är att anslutningar via Tärby-noden (Komlösa-Tärby-Varnum/Fänneslunda-Ön) i huvudsak strömförsörjs med solceller som under hösten även försetts med batteri. Sol och batteriprojektet i Tärby har genomförts via ekonomiskt stöd från Borås kommun. Under förutsättning att solen lyser bra på dagen är fibernätet soldrivet dygnet runt och känns så rätt när miljöfrågor är så viktiga.
Så bra det blir när föreningar samverkar, i vårt fall med Sporthallen i Rångedala och Hembygdsgården i Tärby. Ett stort och varmt tack riktar vi till våra samverkande föreningar.
Som avslutning en dikt ”Tomten” av Viktor Rydberg med mer tidsenlig avslutning:
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast TKF fiber är vaken.
TKF styrelse önskar med dessa rader våra medlemmar En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Åke Jansson

TKF kapitalplacering

Styrelsen beslutade (7/10) att omplacera 1 mnkr av TKF sparkapital till räntefonder med låg risk. Beslutet föregicks av rådgivningsbesök på Sparbanken Sjuhärads huvudkontor i Borås, närvarande vid besöket var föreningens revisor Kjell Andreasson. Styrelsens avsikt är i huvudsak att inflationssäkra fiberföreningens kapital. TKF fonderade kapital är en följd av lagstiftningens avskrivnings och vinstkrav.

Åke Jansson

Nätavgift vid korttidstjänster

Nätavgift vid val av korttidstjänster
Årsavgift vid val av korttidsabonnemang kommer inom kort att faktureras av TKF via mejlfaktura med förfallodag 27 september.
Kostnaden ”nätavgiften” är 72,50 kr per månad gånger 12 månader summa: 870 kr per år. En årlig av stämman beslutad medlemsavgift á 200 kr tillkommer (lika för alla).
TKF kollektiva avtal har exakt samma nätavgift ”inbakad” i priset vilket innebär att medlem som väljer detta alternativ erhåller lägre årlig kostnad vid nyttjande större del av året. Månadsavgift vid val av kollektiv ” Double play” inklusive nätavgift via TKF är 253 kr. Månadsavgift vid val av kollektivt ”Triple Play” som inkluderar TV-paket med ett 20-tal kanaler från SAPPA kostar 319 kr/månad.I båda paketen ingår fast IP-telefoni.
Nätavgiften skall täcka TKF.s löpande kostnader plus avskrivning (lika för alla medlemmar). Vid frågor kontaktar ni TKF ordföranden (Åke) eller kassör (Mikael).
Åke Jansson
ordf. TKF Fiberförening – telefon 0705-424865