TKF kapitalplacering

Styrelsen beslutade (7/10) att omplacera 1 mnkr av TKF sparkapital till räntefonder med låg risk. Beslutet föregicks av rådgivningsbesök på Sparbanken Sjuhärads huvudkontor i Borås, närvarande vid besöket var föreningens revisor Kjell Andreasson. Styrelsens avsikt är i huvudsak att inflationssäkra fiberföreningens kapital. TKF fonderade kapital är en följd av lagstiftningens avskrivnings och vinstkrav.

Åke Jansson