TKF kapitalplacering

Styrelsen beslutade (7/10) att omplacera 1 mnkr av TKF sparkapital till räntefonder med låg risk. Beslutet föregicks av rådgivningsbesök på Sparbanken Sjuhärads huvudkontor i Borås, närvarande vid besöket var föreningens revisor Kjell Andreasson. Styrelsens avsikt är i huvudsak att inflationssäkra fiberföreningens kapital. TKF fonderade kapital är en följd av lagstiftningens avskrivnings och vinstkrav.

Åke Jansson

Nätavgift vid korttidstjänster

Nätavgift vid val av korttidstjänster
Årsavgift vid val av korttidsabonnemang kommer inom kort att faktureras av TKF via mejlfaktura med förfallodag 27 september.
Kostnaden ”nätavgiften” är 72,50 kr per månad gånger 12 månader summa: 870 kr per år. En årlig av stämman beslutad medlemsavgift á 200 kr tillkommer (lika för alla).
TKF kollektiva avtal har exakt samma nätavgift ”inbakad” i priset vilket innebär att medlem som väljer detta alternativ erhåller lägre årlig kostnad vid nyttjande större del av året. Månadsavgift vid val av kollektiv ” Double play” inklusive nätavgift via TKF är 253 kr. Månadsavgift vid val av kollektivt ”Triple Play” som inkluderar TV-paket med ett 20-tal kanaler från SAPPA kostar 319 kr/månad.I båda paketen ingår fast IP-telefoni.
Nätavgiften skall täcka TKF.s löpande kostnader plus avskrivning (lika för alla medlemmar). Vid frågor kontaktar ni TKF ordföranden (Åke) eller kassör (Mikael).
Åke Jansson
ordf. TKF Fiberförening – telefon 0705-424865

Planerat avbrott en timma 16 juli

Tekniker från NAO kommer utföra ett arbete för att automatisera redundansen och stärka leveransen utav våra tjänster i framtiden.
Detta kommer innebära ett avbrott på samtliga tjänster mellan kl 09:00 – 15:00 den 16/7 på ca 1h.
Efter arbetet är klart kan det behövas en omstart på er utrustning.

Med vänliga hälsningar
Net at Once / Åke jansson-TKF

TKF-nätet växer

Under detta år har fem nya fastigheter redan valt att ansluta sig till TKF fibernät och en sjätte anslutning blir snart klar i Falskog.
För mig som ordförande är det alltid lika spännande att få kontakt med nya medlemmar. Anledningen till att fler önskar fiber är oftast att någon granne har berömt TKF och påpekat alla fördelar fiber har. Belåtenheten i bygden värmer vår TKF-styrelse.

Med önskan om en trevlig sommar !

Åke Jansson

Stämma med omval

TKF hade sin årsstämma 13 maj i Tärby Hembygdsgård. Vid inledningstalet presenterades en kort historik över föreningens historia. Av föreningens 233 medlemmar infann sig endast 14 vilket är tragiskt, eller kan vi tolka det som ”hälsan tiger still”. Samtliga styrelseledamöter omvaldes, så var även fallet med revisorer och valberedning. Årlig medlemsavgift 200 kr (oförändrad) som avser år 2019 faktureras ut tillsammans med fjärde kvartalsfakturan. Efter stadgebundna förhandlingar avslutades informerade Markel Bertillson hur våra medlemmar kan nyttja internnettekniken på ett smart sätt. Hur man gör för att se Dansk TV var ett av tipsen (mot en avgift). Sappa har kanaler från andra länder, också mot avgift. Därefter fick medlemmarna en redogörelse om TKF TV-enkät, här betonades att alla som har något fel på sin TV måste felanmäla till SAPPA, TKF har kontakt med SAPPA som fått ta del av enkätsvaren. Fortsätter TV-problemen måste ni kontakta mig som ordförande, vissa problem kan orsakas av dämpningar i fibernätet, i dessa fall är det fiberföreningens ansvar att åtgärda felet.

Åke Jansson – Omvald ordförande ytterligare ett år. Tack för detta förtroende!