Årets stämma 8 maj

TKF Fiberförenings styrelse kallar medlemmarna till årsstämma i Tärby Hembygdsgård måndag 8 maj kl.19.00

Extra punkt på dagordningen är styrelsens förslag till justering av TKF stadgar på grund av ny lagstiftning (i enlighet med TKF revisors anvisningar). Tillägg och ändringar finns i lila-färgad text Stadgar TKF styrelsens förslag till stämman 2017 (om länken inte fungerar, högerklicka på den och välj att ”öppna i ny flik”).

§ 15 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Styrelsens förslag till justering av TKF stadgar i enlighet med ny lagstiftning.
11. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen (styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 200 kr).
12. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen (styrelsen föreslår oförändrad insatsavgift 14.500 kr).
13. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman.
17. Avslutning

Efter årsmötet är avslutat finns det möjlighet att ställa frågor som inte är stadgebundna.

Information:
TKF Fiberförening har fått höjd driftskostnad och tvingas därför höja kostnaden med 20 kr/månad (från 240 kr till 260 kr).
Prishöjning sker från 2017-07-01.

Styrelsen har sitt konstituerande möte omedelbart efter årsstämma.

Faktura inkluderar medlemsavgift 200 kr

Fakturan från TKF Fiberförening för fjärde kvartalet som kom med mejl 7/9 består denna gång även av en medlemsavgift för år 2016 på 200 kr helt i enlighet med beslutet på TKF års stämma. 03-05-2016. Fakturans förfallodag är 30/9.

Protokollet från stämman finns att läsa i sin helhet under fliken protokoll och stadgar.

Med vänlig hälsning – Åke Jansson

 

Sommar = åskvarning

webmail

Koppla från elektriskt anslutna prylar vid risk för åska exempelvis dator, TV, router för fiberanslutning. Kostnad 2.500 kr faktureras för byte av åskskadad mediaomvandlare (router). I regel skadas flera elektronikprylar av åskan vid samma tillfälle varvid försäkring täcker en del av kostnad.