Driftsstörning (Vattenfall)

På grund av ett elfel fungerar för närvarande inte bredbandet (internet / tel / tv). Vattenfall är medvetna om felet, som har med ”porslin” i ställverket i Rångedala att göra. (26/5 2013).

Se även Vattenfalls hemsida: http://www.vattenfall.se/sv/aktuella-stromavbrott.htm (tryck på länken till vänster och välj Borås kommun och tryck ”sök”).

CaptureUppdatering: Elfelet åtgärdat c:a 13:45.

 

TKF övergår till kvartalsfakturering

Styrelsen har beslutat att den månadsvisa faktureringen ersätts med kvartalsfakturering. Övergången till kvartalsfakturering sänker den administrativa kostnaden för TKF Fiberförening (vår kostnad för Swedbanks tjänster minskar och övergången minskar timkostnaden för vår bokföring). Många av er medlemmar har också ansett att det är jobbigt att få en faktura per månad. Kvartalsfakturering innebär även att TKF Fiberförening får in pengarna på sitt konto vid samma tillfälle som vår fiberförenings faktura från NetAtOnce förfaller till betalning (innebär bättre likviditet för TKF).

I framtiden kommer du bara att få en faktura var tredje månad. Kvartalskostnad blir nu för enbart internet 720 kr och med TV-paketet 1005 kr. Sammanfattningsvis blir  er årskostnad densamma som tidigare med den skillnaden att betalning endast sker en gång per kvartal. I förlängningen gagnar den lägre administrativa kostnaden varje medlem positivt.

Med vänlig hälsning – TKF ordförande Åke Jansson

Kallelse till 2014 års stämma måndag 2 juni

TKF Fiberförening Ekonomisk Förening kallar medlemmarna till
ordinarie stämma år 2014
Tid: måndag 2 juni
Plats: Tärby Hembygdsgård kl 19.00

Dagordning / föredragningslista

Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen (styrelsens förslag 100 kr).
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen (styrelsen föreslår oförändrat insatsbelopp).
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
16. Avsluta mötet

Endast medlemmarna i TKF Fiberförening enligt avprickad röstlängd har rösträtt.

VÄLKOMNA

Åska och risker för elektronikutrustning

Varmare väder innebär risk för åska, har du inget överspänningsskydd installerat (OBS – ändå inte helt säkert skydd) är bästa sättet för att skydda elektronisk utrusning att dra ur elsladdar till känslig elektronisk utrustning. Kom ihåg att mediaomvandlaren (routern) och TV-boxen är ansluten till eluttag, dra därför ur elkontakter om du befarar åska. Fiberkabeln in till huset leder ingen ström och utgör ingen risk vid åskväder. Du är själv ansvarig för kostnad som uppstår vid skada på mediaomvandlare (router) och TV-box på grund av åska och överspänning i elnätet. Önskar du installera överspänningsskydd eller batteribackup som även benämns UPS kontakta din elektriker eller elföretag för råd.

Telias gamla luftburna kopparledning är en farlig åskledning till ditt hus, montera därför bort den från huset.

Om du inte längre har abonnemang hos Telia finns det ingen anledning att ha kvar kabeln som går från deras stolpe in i huset. Den utgör istället en risk.

Om du inte längre har abonnemang hos Telia finns det ingen anledning att ha kvar kabeln som går från deras stolpe in i huset. Den utgör då endast en ökad risk för skador vid åskväder.