Styrelseprotokoll 2012-04-22 sammanfattning

Den nya styrelsen, som valdes vid ordinarie stämma, startade mötet med en kort presentation.
Beslut i korthet.
Styrelsen beslutade att projektering nu skall ske i hela föreningens område, klart senast 30 juni.
Vattenfalls arbete i området har startat vilket innebär att vår fiberslang nu samförläggs med deras elkablar.
Fiberföreningen har fått momsregistreringsbevis av Skatteverket, giltigt från den 30 mars vilket innebär att all moms på fakturor återgår till föreningen.
Muntliga markupplåtelseavtal är gällande vilket underlättar markombudens arbete, senare delas skriftliga avtal ut inklusive kartbild.
Arbetet med förfrågningsunderlaget till upphandling av kommande fibernät pågår, ansvariga Annika Eriksson och Christer Kalén.
Nästa styrelsemöte den 6 maj.
Hela protokollet finns tillgängligt hos ordf. Åke Jansson.

Viktigt med anslutningsavtal omgående

Glöm inte att snabbt lämna in anslutningsavtal eller ringa någon av kontaktpersonerna om ni önskar en anslutning.
Detta för att projekteringen för Vattenfalls nu påbörjade nedgrävning av el och fiber blir rätt utfört. Finns inte fastigheten anmäld via anslutningsavtal så tvingas fastighetsägaren att betala en betydligt högre anslutningsavgift om denna skall anslutas i efterhand.
Det går bra att ringa till mig (Åke Jansson) som är ordförande i TKF Fiberförening för att ge ett snabbt besked om att ni önskar anslutning på telefonnummer 0705 424865.

Nu är vi igång!

Vattenfall har nu påbörjat sitt arbete med att gräva ner elledningarna och med dessa vår fiber.

Anslutningsavtal utdelade

Under helgen (14-15 april) har de flesta boende i vårt ”fiberområde” fått anslutningsavtal i sina brevlådor eller personligt överräckta.

Några klargöranden:

* I kuvertet ligger två anslutningsavtal. Om ni vill vara med: skriv under båda avtalen och lägg det ena avtalet i brevlådan hos en av kontaktpersonerna (se information i utskicket). Det andra avtalet behåller ni – det är er kopia.

* Om ni är ägare till mer än en fastighet, behöver ni teckna ett anslutningsavtal per fastighet (fastighetsbeteckning) som ni vill ansluta.

* Om ni vill ansluta flera hushåll som ligger på samma fastighet, tillkommer en avgift (se under stycket ”Avgifter” i anslutningsavtalet). Vi återkommer inom kort med information om hur/när en sådan extra insats skall betalas.

* Om ni har fått ett anslutningsavtal i brevlådan utan att vara fastighetsägare (t.ex. om ni hyr er bostad) – prata med ägaren till fastigheten, då det är han / hon som behöver teckna anslutningsavtalet för att ni skall kunna få tillgång till fiber-bredband.

(Anslutningsavtalet finns även på denna webbplats, under fliken Ansökningar.)

Viktigt beslut togs av medlemmarna på Föreningsstämman i Kyrkans Hus Fristad

På onsdagskvällen höll TKF Fiberförening sin första ordinarie Stämma med ett stort antal medlemmar närvarande.

Ett rungande ja på projektgenomförande i enlighet med styrelsens förslag gör att medlemmarna i TKF Fiberförening kan se framtiden an med tillförsikt.
Ett toppmodernt fibernät kan projekteras, ja faktiskt så har projekteringen i området som nu berörs av Vattenfalls nedgrävning av elkablar i mark redan startat.

Denna samordning av el och fiberkommunikation i samma förläggning är en kostnadsbesparing för båda parter och för TKF kan det röra sig om 250000 kr som sparas av denna anledning.
Styrelsens ordförande berättade på stämman att redan så ligger nu drygt 400 meter fiberslang i marken vid vägen upp till Vädhöjden i Tärby.

Styrelsens förslag för att finansiera fibernätet fick också ett kraftfullt ja från föreningens medlemmar.
Beslutet innebär att insatsen betalas på tre betaltillfällen och den första insatsbetalningen på 6000 kr sker senast den 30 april, den andra tidigast under oktober månad i år.
Först när allt är byggklart och driftsatt så sker slutbetalningen vilket förhoppningsvis hamnar under de 5500 kr vilket styrelsen satt som ribba i sitt nu antagna förslag.

Kommunens IT-strateg Johannes Adolfsson och Regionens Tore Johnsson liknade fiberföreningarna vid en folkrörelse som pågår i hela Sverige likt den när elektrifieringen av landet genomfördes men även om de krediter, lånegarantier och ekonomiska stöd som finns tillgängliga.

Ordförande manade medlemmarna att nu påverka ännu fler att bli medlemmar, föreningen har nu en medlemsanslutning i Komlösa och Öna By på ca 80 % i övriga områden ca 55 %.
En stor medlemsanslutning gör att samtliga medlemmar får en lägre anslutningskostnad.
Inom kort finns det en anslutningsblankett på Hemsidan med Fiberföreningens Bankgirokonto angivet som gör anslutningsförfarandet enkelt för medlemmarna.

Protokoll från stämman läggs ut på vår hemsida efter justering där den nyvalda styrelsen presenteras.