GDPR

TKF vill med detta dokument åskådliggöra omfattningen av föreningens behandling av personuppgifter samt behandlingens nödvändighet för att fullgöra föreningens avtal och åtaganden gentemot sina medlemmar och anslutningar, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Begrepp

Med medlem avses medlem i TKF Fiberförening Ekonomisk Förening.
Med anslutning avses här medlem eller medlems hyresgäst, inneboende e.d. som köper föreningens tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen ”TKF Fiberförening Ekonomisk Förening” (TKF). För kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda, se http://fiber.tärby.se/kontakt

Kategorier av registrerade

 • Förtroendevalda
 • Medlemmar
 • Anslutningar

Kategorier av uppgifter

 • Kontaktuppgifter till medlemmar och anslutningar
 • Betalningsuppgift (insats, årsavgift)
 • Beställda tjänster (internet/tv/telefoni)
 • Anslutningsspecifika uppgifter av teknisk karaktär (t.ex. nodtillhörighet)

Ändamål med föreningens personuppgiftsbehandling och rättslig grund

TKF anser sig på följande grundvalar ha rättslig grund för sitt register över medlemmar och anslutningar:

Uppgifterna är nödvändiga för att

 • kunna fakturera medlemmar och anslutningar
 • kunna kontakta medlemmar och anslutningar utan fördröjning eller onödiga kostnader.
 • kunna förse medlemmar och anslutningar med de tjänster och den service som medlemskapet/anslutningen innebär.
 • kunna förse myndigheter med de uppgifter som åläggs föreningen att tillhandahålla.

Utöver medlemsregister finns på TKF:s hemsida även förtroendevaldas personuppgifter (kontaktuppgifter i form av namn, e-post och/eller telefon, efter var persons önskemål).

Registerunderhåll

Medlemmar som utträtt ur föreningen och anslutningar som ej längre är aktuella raderas från medlemsregistret, liksom kontaktuppgifter på hemsidan rörande personer som ej längre är relevanta.