Kallelse till 2014 års stämma måndag 2 juni

TKF Fiberförening Ekonomisk Förening kallar medlemmarna till
ordinarie stämma år 2014
Tid: måndag 2 juni
Plats: Tärby Hembygdsgård kl 19.00

Dagordning / föredragningslista

Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen (styrelsens förslag 100 kr).
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen (styrelsen föreslår oförändrat insatsbelopp).
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
16. Avsluta mötet

Endast medlemmarna i TKF Fiberförening enligt avprickad röstlängd har rösträtt.

VÄLKOMNA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *