Fakturan inkluderar medlemsavgift

Alla medlemmar skall ha fått faktura för kvartal fyra (oktober – december). På denna faktura ingår även den av årsstämman beslutade årliga medlemsavgiften 200 kr. Förfallodag 1/10.

Fakturering sköts av NAO Växjö och sker via e-post. Saknar någon faktura önskar jag att ni kontaktar mig omgående.

Åke Jansson, telefon 0705-424865 – mejl ake.j@nsson.nu

TKF-faktura med prishöjning

I dag 2 juni bör mejlfakturorna kommit till alla TKF-medlemmar. Fakturan skall vara betald senast 1 juli. Som vi meddelat tidigare på denna sida och med kallelsen till årets stämma som hölls 8 maj har föreningen på grund av ökade driftskostnader tvingats höja månadsavgiften med 20 kr. Per kvartal blir det 60 kr totalt. Kostnad för internet 200 – 200 Mbit.s tre månader höjs därför till 780 kr som ni ser på fakturan ni fått.

Åke Jansson

Årets stämma 8 maj

TKF Fiberförenings styrelse kallar medlemmarna till årsstämma i Tärby Hembygdsgård måndag 8 maj kl.19.00

Extra punkt på dagordningen är styrelsens förslag till justering av TKF stadgar på grund av ny lagstiftning (i enlighet med TKF revisors anvisningar). Tillägg och ändringar finns i lila-färgad text Stadgar TKF styrelsens förslag till stämman 2017 (om länken inte fungerar, högerklicka på den och välj att ”öppna i ny flik”).

§ 15 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Styrelsens förslag till justering av TKF stadgar i enlighet med ny lagstiftning.
11. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen (styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 200 kr).
12. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen (styrelsen föreslår oförändrad insatsavgift 14.500 kr).
13. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman.
17. Avslutning

Efter årsmötet är avslutat finns det möjlighet att ställa frågor som inte är stadgebundna.

Information:
TKF Fiberförening har fått höjd driftskostnad och tvingas därför höja kostnaden med 20 kr/månad (från 240 kr till 260 kr).
Prishöjning sker från 2017-07-01.

Styrelsen har sitt konstituerande möte omedelbart efter årsstämma.