TKF Årsstämma 22 juni

TKF Fiberförenings röstberättigade medlemmar kallas till ordinarie årsstämma 22 Juni kl. 19.00. Plats Tärby Hembygdsgård. Ärende: enligt TKF stadgar
Ev. kan Folkhälsomyndighetens beslut ändra mötet till digitalt dito, stadgeenligt meddelas detta senast två veckor före stämma.
På grund av rådande Coronapandemi uppmanas medlemmarna att sprida ut sig i möteslokalen för att minimera smittorisk och ej att hälsa i hand (vid fysiskt möte).
Utförligt stämmoreferat presenteras efter stämman på denna hemsida.
Medlemmarna har alltid möjlighet att kontakta mig som ordförande eller övriga i styrelsen angående frågor ni önskar TKF-styrelsen skall behandla.
Kallelse till stämman sker via mejl, meddela TKF snarast eventuellt byte av mejladress.

Åke Jansson / TKF ordförande. Telefon 033-265500, e-post: ake.j@nsson.nu 

Valberedningens förlslag 2021

Rapport från styrelsen

Den 12 april samlades TKF styrelse, mötets viktigaste punkter gällde förberedelse inför årsstämman. Preliminär stämmodatum är för närvarande tisdag 22 juni kl 19.00, plats Tärby Hembygdsgård. Pandemilagen kan tvinga oss att fatta nytt beslut i denna fråga, nuvarande begränsning till max 8 personer gör en fysisk stämma omöjlig att genomföra. Vi kan hoppas att nya regler gör en fysisk stämma möjlig. Kallelse till årsstämman sker via mejl.
Genomgång av TKF ekonomi tillsammans med TKF revisor visar ett plusresultat. Fonderade medel som skall täcka framtida investeringar växer i enlighet med plan.
Framtiden var ett tema, kan vi bevara glöden från pionjärtiden då fibernätet byggdes?
En mycket enkel analys visar att föreningens medlemmar gemensamt sparar nära en halv miljon kr per år via TKF kollektivt upphandlade internet-tjänster. Vinsten av ett stabilt fibernät i denna svåra pandemitider är oerhört mycket större.
Närvarande på mötet fanns även TKF valberedning, denna arbetar visionärt för att säkerställa en framsynt styrelse, där alla drar mot samma mål.
Min roll som TKF-ordförande i tio år (december) har varit stimulerande, att fibernätet skulle gagna bygden under en världspandemi fanns aldrig i tankarna vid start.

Medlemmarna är alltid välkomna att säga sin mening direkt till undertecknad eller till styrelsen, man måste inte vänta med kritik eller uppskattande ord till årets stämma!

Åke Jansson – TKF ordförande. Tel. 0705 42 48 65, E-post ake.j@nsson.nu.

TKF-faktura mejlad

Bästa TKF-medlemmar! Kontrollera er mejlbox noga, er faktura för tjänster är nu skickad, betala senast på förfallodatum så undviker ni en tråkig påminnelseavgift.
Det kan hända att fakturamejlet ibland har hamnat i ”skräpkorgen – soptunnan”.
Kom också ihåg att fakturorna går att hitta på NetatOnce ”Mina sidor” där du loggar in med kundnummer och lösenord.Du finner inloggningsuppgifterna på din senaste faktura.

Åke Jansson

God Jul och Gott Nytt År!

Tankar inför Jul och Nyår
Året 2019 går mot sitt slut, snabb summering av året är på sin plats.
TKF fibernät har nu varit i drift under sex år, vi kan konstatera att fiberföreningens målsättning att erhålla snabb och tillförlitlig kommunikation med råge har uppfyllts. Höghastighetståg och flyg kan ”slänga sig i väggen”, vilken kommunikation slår 0,4 millisekunder (svarstid) som är tiden vår signal tar för att färdas till Göteborg och åter? Glädjande är att TKF under detta år haft möjlighet att ansluta åtta nya fastigheter. Under våren 2020 planerar Vattenfall gräva ner luftburen el till tre fastigheter invid Varnumsvägen, detta möjligjör samförläggning av optoslang för fiber till dessa hus till rimlig kostnad. Boende i dessa fastigheter har efterfrågat fiber i ca tre år, samtidigt har vi sett att stolparna i elnätet varit skröpliga. För min del var det en glädjens dag när jag kunde meddela att fiberanslutning blir verklighet utan skyhög anslutningsavgift. Värt att notera är att driftsäkerheten stärkts under året, vår KO (kommunikationsoperatör) Net at Once har försett noderna med ny UPS (batteribackup) som klarar elavbrott upp till 20 timmar. För hushåll som drabbas av elavbrott kan det vara bra att inhandla egen batteribackup, dessa kostar beroende på storlek från någon tusenlapp i inköp. Styrelsens beslut i oktober månad att överföra en miljon kr från bankkonto till räntefonder med låg risk har till nu genererat drygt 6000 kr i avkastning, till skillnad mot tidigare nära 0% i bankränta. Unikt för TKF fiber är att anslutningar via Tärby-noden (Komlösa-Tärby-Varnum/Fänneslunda-Ön) i huvudsak strömförsörjs med solceller som under hösten även försetts med batteri. Sol och batteriprojektet i Tärby har genomförts via ekonomiskt stöd från Borås kommun. Under förutsättning att solen lyser bra på dagen är fibernätet soldrivet dygnet runt och känns så rätt när miljöfrågor är så viktiga.
Så bra det blir när föreningar samverkar, i vårt fall med Sporthallen i Rångedala och Hembygdsgården i Tärby. Ett stort och varmt tack riktar vi till våra samverkande föreningar.
Som avslutning en dikt ”Tomten” av Viktor Rydberg med mer tidsenlig avslutning:
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast TKF fiber är vaken.
TKF styrelse önskar med dessa rader våra medlemmar En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Åke Jansson