Rapport från styrelsen

Den 12 april samlades TKF styrelse, mötets viktigaste punkter gällde förberedelse inför årsstämman. Preliminär stämmodatum är för närvarande tisdag 22 juni kl 19.00, plats Tärby Hembygdsgård. Pandemilagen kan tvinga oss att fatta nytt beslut i denna fråga, nuvarande begränsning till max 8 personer gör en fysisk stämma omöjlig att genomföra. Vi kan hoppas att nya regler gör en fysisk stämma möjlig. Kallelse till årsstämman sker via mejl.
Genomgång av TKF ekonomi tillsammans med TKF revisor visar ett plusresultat. Fonderade medel som skall täcka framtida investeringar växer i enlighet med plan.
Framtiden var ett tema, kan vi bevara glöden från pionjärtiden då fibernätet byggdes?
En mycket enkel analys visar att föreningens medlemmar gemensamt sparar nära en halv miljon kr per år via TKF kollektivt upphandlade internet-tjänster. Vinsten av ett stabilt fibernät i denna svåra pandemitider är oerhört mycket större.
Närvarande på mötet fanns även TKF valberedning, denna arbetar visionärt för att säkerställa en framsynt styrelse, där alla drar mot samma mål.
Min roll som TKF-ordförande i tio år (december) har varit stimulerande, att fibernätet skulle gagna bygden under en världspandemi fanns aldrig i tankarna vid start.

Medlemmarna är alltid välkomna att säga sin mening direkt till undertecknad eller till styrelsen, man måste inte vänta med kritik eller uppskattande ord till årets stämma!

Åke Jansson – TKF ordförande. Tel. 0705 42 48 65, E-post ake.j@nsson.nu.