TKF Årsstämma 2021

TKF höll i enlighet med stadgarna sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård tisdag 22 juni. Stadgarnas krav är att stämma skall hållas senast 30 juni. Troligen orsakade Coronapandemin att endast ett fåtal av medlemmarna kom till mötet och gjorde sin röst hörd. Ordinarie ordförare Åke Jansson valdes till stämmans ordförare. Ekonomin redovisades, årets (2020) resultat var det bästa någonsin, vår revisor tillstyrkte att styrelsen får full ansvarsfrihet, vilket även mötet beslutade. En förändring av styrelsen skedde, Staffan Göransson avgick och Siw Gustavsson nyvaldes. Siw kommer nu att axla rollen som TKF kassör. Till ny revisorssuppleant valdes Maria Blomqvist.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad 200 kr/år, denna faktureras ut med septemberfakturan för fjärde kvartalet.

Efter mötet redovisade Christer Kallen för och nackdelar med eget fibernät.
Alla kunde inse att en eventuell försäljning av nätet till marknadsaktör inte var en god affär. Ökade avgifter för internettjänster via den så kallade ”Öppna marknaden” äter snabbt upp det utbetalade överskottet. Christers analys visar att det kapital TKF-medlemmen får ut vid ev. försäljning snabbt äts upp, en försäljning leder till fördubblade månadskostnader på grund av dyrare tjänster.
Det gäller att vi gemensamt gör allt för en fortsatt drift av nätet i egen föreningsregi.
Framdeles gäller främst att hålla liv i pionjärandan från bildandet av TKF Fiberförening.
Christers ekonomiska analyser var verkligen upplyftande, och det stärker framtidstron.

Nu hoppas vi att rådande pandemi snart är över, samt att TKF:s kommande möten samlar fler intresserade medlemmar.

Trevlig Midsommar!

Åke Jansson

TKF Årsstämma 22 juni

TKF Fiberförenings röstberättigade medlemmar kallas till ordinarie årsstämma 22 Juni kl. 19.00. Plats Tärby Hembygdsgård. Ärende: enligt TKF stadgar
Ev. kan Folkhälsomyndighetens beslut ändra mötet till digitalt dito, stadgeenligt meddelas detta senast två veckor före stämma.
På grund av rådande Coronapandemi uppmanas medlemmarna att sprida ut sig i möteslokalen för att minimera smittorisk och ej att hälsa i hand (vid fysiskt möte).
Utförligt stämmoreferat presenteras efter stämman på denna hemsida.
Medlemmarna har alltid möjlighet att kontakta mig som ordförande eller övriga i styrelsen angående frågor ni önskar TKF-styrelsen skall behandla.
Kallelse till stämman sker via mejl, meddela TKF snarast eventuellt byte av mejladress.

Åke Jansson / TKF ordförande. Telefon 033-265500, e-post: ake.j@nsson.nu 

Valberedningens förlslag 2021

Rapport från styrelsen

Den 12 april samlades TKF styrelse, mötets viktigaste punkter gällde förberedelse inför årsstämman. Preliminär stämmodatum är för närvarande tisdag 22 juni kl 19.00, plats Tärby Hembygdsgård. Pandemilagen kan tvinga oss att fatta nytt beslut i denna fråga, nuvarande begränsning till max 8 personer gör en fysisk stämma omöjlig att genomföra. Vi kan hoppas att nya regler gör en fysisk stämma möjlig. Kallelse till årsstämman sker via mejl.
Genomgång av TKF ekonomi tillsammans med TKF revisor visar ett plusresultat. Fonderade medel som skall täcka framtida investeringar växer i enlighet med plan.
Framtiden var ett tema, kan vi bevara glöden från pionjärtiden då fibernätet byggdes?
En mycket enkel analys visar att föreningens medlemmar gemensamt sparar nära en halv miljon kr per år via TKF kollektivt upphandlade internet-tjänster. Vinsten av ett stabilt fibernät i denna svåra pandemitider är oerhört mycket större.
Närvarande på mötet fanns även TKF valberedning, denna arbetar visionärt för att säkerställa en framsynt styrelse, där alla drar mot samma mål.
Min roll som TKF-ordförande i tio år (december) har varit stimulerande, att fibernätet skulle gagna bygden under en världspandemi fanns aldrig i tankarna vid start.

Medlemmarna är alltid välkomna att säga sin mening direkt till undertecknad eller till styrelsen, man måste inte vänta med kritik eller uppskattande ord till årets stämma!

Åke Jansson – TKF ordförande. Tel. 0705 42 48 65, E-post ake.j@nsson.nu.