Styrelsens Verksamhetsberättelse

TKF Fiberförening Ekonomisk Förening

Styrelsens verksamhetsberättelse från bildandet 2011-12-03 till årets stämma 2012-04-04.

Styrelsen för TKF Fiberförening Ekonomisk förening får härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Föreningen bildades vid den konstituerade föreningsstämman 2011-12-03 av de närvarande (11 st) stiftarna på mötet efter Borås Kommuns beslut att ekonomiskt stödja bildandet av Fiberföreningar.
På denna stämma valdesÅke Jansson, Ön Tärby till ordförande.
Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Jimmy Bergsten till sekreterare och Mikael Lönnbladh som kassör, övriga ledamöter i styrelsen Sten Eriksson och Christer Kalén.
Till styrelsesuppleanter valdes Lotta Liedberg och Tommy Källmark och till revisorer valdes Gunilla Nilsson och Rolf Carlsson.

I startstöd från Leader Sjuhärad kommer föreningen att erhålla 20000 kr som kvittas mot nedlagt arbete.
Föreningen ansökte och beviljades även ett stöd från Borås Kommuns fond för ”Lokal utveckling”. Stödet söktes tillsammans med Tärby Fritidsförening, denna förening har utlånat sin Hembygdsgård kostnadsfritt till TKF.
Bidraget föreningarna erhöll var 40000 kr som nu står på TKF Fiberförenings konto, på detta sätt kan vi fortsätta att ha lokalen som samlingsplats för styrelse och informationsmöten.
Bidraget är avsett att täcka hyra, ny ljudanläggning, projektor och fiberuppkoppling till Hembygdsgården, lokalen blir nu än mer lämpad för bygdens föreningar som samlingslokal.
På detta sätt får fiberföreningen ytterligare en fastighetsanslutning, Hembygdsgården har av fibertekniker ansetts vara lämplig plats att placera det lilla nodskåp som krävs och kan då bli strömförsörjd via denna fastighet elnät.
Föreningen har även ett erbjudande till de som idag saknar kunskap att använda en dator skall erbjudas en ”prova-på-kurs” på Fristads Folkhögskola, första kurskvällen är kostnadsfri.
Medel för ytterligare utbildning har sökts från Stiftelsen Swedbank i Sjuhärad.

Under verksamhetsperioden har 8 protokollförda styrelsemöten hållits samt en extra stämma för att göra en stadgeförändring, naturligtvis har många styrelsefrågor förberetts via e-post.
Föreningen har varit representerad vid fyra nätverksträffar med andra fiberföreningar i kommunen och även deltagit vid ett informationsmöte som Regionen arrangerade i Roasjö.
Under 2011 hölls ett informationsmöte i Tärby Hembygdsgård och 2012 ett uppföljande informationsmöte i samma Hembygdsgård. I Rångedalahallen hölls ytterligare ett informationsmöte efter att planeringen av kommunens stamnät var klar. Stamnätet som byggs genom stor del av föreningens område startar vid Rångedala Telestation och går till gränsen mot Borgstena och utgör ingen kostnad för våra medlemmar. Från Sparsör kommer ytterligare en stamnät att byggas i fas två, som sträcker sig upp förbi Gingri Bygdegård för att stråla samman med befintligt stamnät vid infarten till Söderlid.
Samtliga informationsmöten har varit välbesökta.
Föreningen har arbetat intensivt med medlemsvärvning från bildandet och nu finns ca 160 medlemmar.
I byarna Komlösa och Ön är ca 80 % medlemmar i föreningen men i övriga byar är medlemsantalet nu ca 50% men styrelsens övertygelse är att uppnå samma goda procentandel, minst 80%, i samtliga områden.
Den 28 mars startade arbetet med att teckna de markavtal som krävs för ändamålet.

Upphandlings / förfrågningsunderlag för anbudsupphandling lämnades till fem byggentreprenörer: Rala, Bynet, Empower och Eltel 2012-03-19 där styrelsens krav var att anbud skulle inkommit senast 2012-04-02.
Samtliga företag meddelade att de inte på den korta tiden kan klara av att lämna anbud.
Styrelsen annullerade då denna anbudsupphandling och meddelade att föreningen utarbetar ett nytt förfrågningsunderlag med ny tidsplan.

På grund av Vattenfalls snara nedläggning av luftburen el i mark på ca 25 km sträcka av vårt område så beslutade styrelsen på styrelsemöte 2012-03-25 att göra en förprojektering för detta område i egen regi, allt för att inte förlora det ekonomiskt fördelaktiga samförläggning med Vattenfall men att ändå få fiberslangen på rätt plats.
Detta uppdrag gick till Eltel och görs på löpande räkning men gör samtidigt att Anbudsgivarnas kostnad för projektering blir lägre.
Styrelsen har också beslutat köpa in 11400 meter fiberslang och signalnät.
Tillsammans med Vattenfall har snart en sträcka på dryga 400 meter fiberslang lagts ner vid Vädhöjden i Tärby.
Vattenfalls grävning för samförläggning med fiber startade den 29 mars 2012 vid Vädhöjden som nu blir en historisk datum för TKF Fiberförening..

Styrelsen valde att förlänga räkenskapsåret att även omfatta verksamhetsåret 2012 då 2011 endast omfattade några veckor och enda inkomst var de 11 medlemsinsatserna, totalt 1100 kr.
Denna summa motsvarade vår kostnad till Bolagsverket för registrering som också var 1100 kr.

Föreningen har en egen hemsida http://fiber.tärby.se/

Styrelsens kamp mot ”klockan” för att inte missa den stora kostnadsbesparing på
troligtvis 250000 kr, genom avtalet med Vattenfall har varit jobbig.
Styrelsen har på tre månader gjort vad det oftast tar år för andra Fiberföreningar att utföra, detta har varit en påfrestande tid för både styrelsemedlemmar och ansvariga tjänstemän i Borås kommun.
Vi vill framföra ett speciellt Tack till kommunens IT-strateg Johannes Adolfsson vars engagemang är ett ovärderligt stöd.

Det är nu fem eller sex fiberföreningar i Borås Kommun som har startat en samverkan och redan haft ett antal möten i Stadshuset. Målsättningen är att det kan ske en gemensam upphandling av tjänster och för att lära av varandra, allt för att uppnå samverkansvinster.
Styrelsen tackar alla krafter som medverkat till att föreningen på denna korta tid nu möjliggör att låta medlemsstämman besluta att styrelsen delegeras uppdraget att utse byggentreprenör och möjliggöra vår målsättning att förse våra medlemmar med fiberbredband av högsta klass till en rimlig kostnad.
Bifaller stämman förslaget kommer anslutningsavtalet läggas ut på vår Förenings Hemsida som söks på //fiber.tärby.se/ klicka sen på anslutningsavtal och följ anvisningarna.

——————————- ———————————- ——————————-
Åke Jansson, ordförande Jimmy Bergsten , sekreterare Mikael Lönnbladh

—————————— ———————————– ——————————-
Christer Kalén Sten Eriksson Tommy Källmark, suppleant

——————————
Lotta Liedmark, Suppleant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *